THE WORLD  11-11-11
Main | Sign Up | Login
 
Wednesday, 25.04.18, 19:31
Welcome Guest | RSS
ML&MD Art

 

 

 ML&MD ART

www.ml-md.com

 

 

Sıte Menu
Sıte Categorıes
USA and Canada [268]
Deutschland [218]
Europe [57]
China [23]
Russia [85]
Türkiye [453]
Caucasus [1]
Kazakhstan [98]
Turkic World [67]
Muslım World [37]
Iran [39]
Syria [14]
Israel [18]
Asia [12]
India [12]
Military [4]
Africa [7]
Latin America [10]
History of the World [16]
Editorial [23]
Books [4]
Blog
USA [10]
Alex Jones [3]
Jim Rogers [10]
WikiLeaks [11]
Two Sandy's [2]
Ankara - There is no city in Europe to compare !!! [7]
A piece of Paradise [7]
A view from Bakırköy , İstanbul [9]
Avrupa birliği mi,Türk birliği mi ?! [1]
Berlin [5]
Bulgaria [50]
България [40]
Celebrities [15]
Chechniya [2]
Crimes [3]
Danmark - ikke kun viden og teknologi men også production !!! [1]
Economy [9]
Exploration [22]
Footballers [32]
Germany [21]
GOLD & SILVER [10]
Has Jesse Ventura a point ? [16]
Kazakhstan [5]
Kitap satan Kemalistler [1]
Manchester United [4]
Nature [20]
Our Future [25]
Politics [3]
Politics in Spanish [7]
Portugal [11]
Russia [3]
Skal vi støtter Özlem ??!! [2]
Top 5 [7]
Top 10 & More [30]
Top Cars [30]
Türkiye [7]
Turkic World [8]
The beauty of the Aegean [9]
The most valuable propertyes in the World [6]
The Luckiest People [5]
The Turkic World: Our Nature [12]
Tsunami 2004 - Caught On Camera [9]
US Elections - Choosing Between Plague and Cholera [4]
Windows [10]
Windows 8 in Spanish [11]
Казахстан - член Евразийского союза или лидер Тюркского мира ?! [1]
США Завоевание и подчинение востока [6]
Istanbul - The City Where The Misery of Europe Ends . [21]
Hvor tæt er Lars Løkke på Nationalsocialisme ?! [1]
Vågn op Danmark !!!....... Ellers bliver det for sent !!! [1]
Spiegel - Business
Hürriyet EKONOMİ
Main » 2013 » May » 27 » "REYHANLI'YI BAŞKA YERDE DEİL , BROOKINGS ( ENSTİTÜ-SÜ ) 'NDE ARAYIN !.."
14:25
"REYHANLI'YI BAŞKA YERDE DEİL , BROOKINGS ( ENSTİTÜ-SÜ ) 'NDE ARAYIN !.."

Picture


   Sev­gi­li okur­la­rım,

"Rey­han­lı Fa­ci­ası”­na ne­den olan is­tih­ba­rat skan­da­lı ko­nu­şu­lur­ken, sar­sı­cı bir ge­liş­me da­ha ya­şan­dı. MİT ve Em­ni­ye­t’­in dı­şın­da, Jan­dar­ma is­tih­ba­ra­tı­nın da bom­ba yük­lü araç­lar ko­nu­sun­da dev­le­tin il­gi­li bi­rim­le­ri­ni uyar­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Çe­liş­ki­li açık­la­ma­lar, ki­me ina­na­ca­ğı­nı şa­şı­ran top­lu­mun zih­ni­ni iyi­ce ka­rış­tır­dı.
Bu ara­da "Rey­han­lı Fa­ci­ası­” ne­de­niy­le PKK te­rör ör­gü­tü­nün çe­kil­me sü­re­ci de, gün­dem­de ikin­ci sı­ra­ya ge­ri­le­di.
Böl­ge­den ge­len çe­liş­ki­li ha­ber­le­rin art­ma­sı üze­ri­ne es­ki İçiş­le­ri Ba­kan­la­rın­dan Yurt Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Sa­det­tin Tan­ta­n’­ı ara­yıp, gö­rüş­le­ri­ni al­dım.
Ken­di­siy­le hem "Rey­han­lı Fa­ci­ası”­nın, hem de PKK’­nın çe­kil­me sü­re­ci­nin bi­lin­me­yen­le­ri­ni ko­nuş­tum.
Çok önem­li ye­ni bil­gi­le­re ulaş­tı­ğı­nı öğ­ren­dim.
İş­te ef­sa­ne Ba­kan Tan­ta­n’­ın açık­la­ma­la­rın­dan çar­pı­cı sa­tır baş­la­rı:

Bir sü­re ön­ce AB­D’­nin önem­li dü­şün­ce ku­ru­luş­la­rın­dan Broo­kings Ens­ti­tü-­sü­’n­de bir ‘sa­vaş oyu­nu­’ ya­şan­mış­tı. Bu oyun­da Tür­ki­ye­’nin çe­şit­li il­le­rin­de bom­ba­lar pat­lı­yor, kam­yon­lar uçu­yor, son­ra da Tür­ki­ye bö­lü­nü­yor­du! Baş­ba­kan da son ABD zi­ya­re­tin­de o ens­ti­tü­de ko­nuş­tu. Her­hal­de bu dü­şün­ce ku­ru­lu­şun­da­ki da­nış­man­lar, Baş­ba­ka­n’­a, yo­ğun­luk­la­rın­dan do­la­yı ay­lar ön­ce­ki "Tür­ki­ye oyu­nu­” ko­nu­sun­da bil­gi ak­tar­ma­mış ola­bi­lir! Rey­han-­lı­’yı baş­ka yer­de de­ğil, Broo­king­s’­de ara­yın!..

Rey­han­lı ola­yı, esas bü­yük teh­li­ke­nin, dün­ya­da adı bi­li­nen ör­güt­le­rin ey­lem ve oyun sah­ne­si ha­li­ne gel­di­ği­mi­zi gös­ter­me­si ba­kı­mın­dan bü­yük önem ta­şı­yor. Su­ri­ye, Irak, Pa­kis­tan, Af­ga­nis­ta­n’­da­ki ör­güt­le­rin ad­la­rı, ar­tık Tür­ki­ye sah­ne­sin­de ge­çi­yor!.. El-Nus­ra di­yor­lar… Bu ör­güt, her ül­ke­de baş­ka bir is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nir hat­ta ku­ru­lur. Şim­di de Tür­ki­ye­’de!.. Rey­han­lı pat­la­ma­la­rı Tür­ki­ye­’nin gü­ven­lik an­la­yı­şı­nın ge­liş­miş ül­ke­le­rin an­la­yı­şın­dan çok uzak ol­du­ğu­nu, ör­ne­ğin yay­gın ha­ber al­ma ağın­da bü­yük za­fi­yet bu­lun­du­ğu­nu or­ta­ya çı­kar­mış­tır.
AKP dev­le­ti- Ce­ma­at dev­le­ti- KCK dev­le­ti… Ya­ni üç­lü dev­let al­gı­sı!.. Bir ül­ke­de is­tih­ba­rat teş­ki­lat­la­rı ara­sın­da ne­den gü­ven­siz­lik olur? Kir­li ve kim­lik­siz ser­ma­ye­nin gü­cüy­le, yoz­laş­mış, kim­lik­siz si­ya­set­ler yö­ne­tim­de üst se­vi­ye­ye çık­mış­sa, ku­rum­lar ara­sın­da gü­ven­siz­lik ta­bi­i ki olur! "İs­tih­ba­rat skan­da­lı­” de­ni­len ko­nu­nun özü bu­dur! Rey­han­lı­’da Em­ni­yet-MİT-As­ke­ri is­tih­ba­rat ara­sın­da ne ya­şan­dı­ğı ka­mu­oyu­na açık­lan­ma­lı­dır.
PKK te­rör ör­gü­tü le­gal alan­da yap­tı­ğı bas­kıy­la, sin­dir­mey­le böl­ge­de­ki hal­kı ku­şat­mış du­rum­da.
Te­rör ör­gü­tü, bir yan­dan "çe­ki­li­yo­ru­z” ya­la­nı­nı söy­lü­yor, di­ğer yan­dan ye­rel ko­mi­te­le­riy­le ha­raç top­lu­yor! Bu ara­da unut­ma­yın, TSK açık­la­ma yap­tı ve "Biz­de çe­kil­mey­le il­gi­li ne bel­ge, ne de do­kü­man var!” de­di. Böy­le­ce med­ya­da­ki çe­kil­me ya­lan­la­rı­na ka­tıl­ma­dı­ğı­nı be­lirt­miş ol­du. Bu bel­ge ve do­kü­man­lar ne­re­de, ger­çek­ten gö­re­lim!
PKK za­yıf­la­ma­dı, tam ter­si­ne bu­gün, 1990’lı yıl­lar­da­ki gü­cü­ne ulaş­tı.
Te­rör ör­gü­tü­nün gü­cü da­ha ön­ce 100 ise sü­reç baş­la­dık­tan son­ra 150 ol­du! Her­hal­de bu bil­gi, il­gi­li ku­rum­lar­dan Baş­ba­ka­n’­a ulaş­tı­rıl­mış­tır di­ye dü­şü­nü­yo­rum.
Mu­rat Ka­ra­yı­la­n’­ın, Ni­san ayın­da yap­tı­ğı bir top­lan­tı­da ör­güt üye­le­ri­ne "Sü­re­cin ne
ola­ca­ğı bi­lin­mi­yor. Bu yüz­den as­ke­ri eği­tim­le­ri ak­sat­ma­yı­n” ta­li­ma­tı ver­di­ği id­di­asın­dan aca­ba Baş­ba­ka­n’­ın ha­be­ri var mı?

* * *

Bu ara­da gel­mek­te olan bir teh­li­ke­ye da­ha Tür­ki­ye­’nin dik­ka­ti­ni çek­mek is­ti­yo­rum.
Bu, de­rin­den ge­len çok bü­yük bir teh­li­ke… Bi­zim 2000’li yıl­lar­da çö­kert­ti­ği­miz Hiz­bul­la­h’­ın, le­gal an­lam­da bü­yür­ken, as­ke­ri an­lam­da da ça­lış­ma­la­rı­nı hız­la ar­tır­dı­ğı böl­ge­de ko­nu­şu­lu­yor. Hiz­bul­lah li­de­ri Hü­se­yin Ve­li­oğ­lu­’nun ço­cuk­la­rı, aca­ba bu­gün han­gi dev­le­tin ka­nat­la­rı al­tın­da?..
İk­ti­da­rı uya­rı­yo­rum! Araş­tı­rın!

Kaynak:http://www.kemalistler.org/pkknin-cekildigi-yalan-tam-tersine-gucleniyor.html


Category: Türkiye | Views: 1795 | Added by: Adnan | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
USED ART

 

USED ART 

www.mlsecondhand.com

 


Calendar
«  May 2013  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Logın
Login:
Password:
Search
Newly added
[27.02.18][Africa]
Transaqua: The Project that Can Transform Africa (0)
[27.02.18][Africa]
Africa's Mega-City: Future MEGAPROJECTS (0)
[27.02.18][Africa]
Why is Africa building a Great Green Wall ? BBC News (0)
[19.01.17][Africa]
The Big Lie of Small Business (1)
[19.01.17][Africa]
Is Africa really "rising" ?! (0)
[20.12.15][Türkiye]
BU RESİM TÜRKİYEDE VATAN PARTİSİNİ BİTİRİR ! (0)
[17.10.15][Türkiye]
Sinan Oğan - Küresel Güçler ve Bölünecek Ülkeler (2)
[13.09.14][Deutschland]
Freie Energietechnologien - Robert Stein auf dem Kongress für Grenzwissen 2012 (0)
[13.09.14][Deutschland]
Experiment Energiewende,- Deutschlands einsame Revolution (0)
[09.09.14][Türkiye]
VEFATINDAN 20 SAAT ÖNCE BARIŞ MANÇO BİZE NE SÖYLEMEK İSTEDİ ?! (0)
[09.09.14][Türkiye]
DÜNYANIN KADERİ ELİMİZDE (0)
[09.09.14][Türkiye]
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET OLMAKTAN UZAKLAŞIYOR" (0)
[08.07.14][Türkiye]
''KÜRDİSTAN BİZİM, TÜRKİYE HEPİMİZİN'' (0)
[15.06.14][Türkiye]
TÜRKİYEDE HERKEZ TÜRKLÜĞE İHANETLE MEŞGUL !!! (0)
[14.06.14][Türkiye]
TAYYİP TÜRKMENLERİ BARZANİ'YE SATIYOR !!! (0)
[09.06.14][Türkiye]
EY TÜRK MİLLETİ , SEN GERÇEKTEN SAHİPSİZMİŞSİN BAŞININ ÇAĞRESİNE BAK !!!... (1)
[18.05.14][Türkiye]
YILMAZ ÖZDİL’İN YANLIŞI... (0)
[18.05.14][Türkiye]
"TÜRK MİLLETİNİ BRE RECEP, KOYUN MU SANDIN ?..." (0)
[14.05.14][Türkiye]
Vladimir Putin Belgeseli (1)
[14.05.14][Türkiye]
ROCKEFELLER AİLESİ (0)
[21.04.14][Türkiye]
KORKMAYIN, YAZIN,KONUŞUN ! (1)
[21.03.14][Türkiye]
TAYYÍP FACEBOOK'U DA KAPATIRSA... (0)
[21.03.14][Türkiye]
ERDOĞAN'A ULUSLARARASI SORUŞTURMA EŞİKTE ! (0)
[18.03.14][Russia]
США В ПАНИКЕ ! ПУТИН ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОБОРОНКУ ! (0)
[14.03.14][Türkiye]
ULUSAL KANAL VE İŞÇİ PARTİSİ'NİN ÇİN İLE İLİŞKİSİ NEDİR ?!? (0)
[12.03.14][Türkiye]
İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞINDALAR... DİKKAT, GAZA GELMEYELİM… (1)
[12.03.14][Türkiye]
HAKAN FİDAN'IN GÖRÜŞMESİ PENSİLVANYA'DA GERÇEKLEŞTİ (2)
[12.03.14][Türkiye]
KILIÇDAROGLU: "GÜLEN TARÍKATI MÍLÍTAN YETÍSTÍREREK DERVLETTE KADROLASMAYI AMAÇLIYOR. CIA KORUMASI ALTINDA" (1)
[02.03.14][Türkiye]
TÜRK MİLLETİ 30 MART SEÇİMLERİNİ BOYKOT EDERSE ... (0)
[26.02.14][Russia]
Андрей Фурсов - Латинская Америка (0)
[26.02.14][Latin America]
Андрей Фурсов - Латинская Америка (0)
[23.02.14][Russia]
Что творится на Украине на самом деле. Тайна которую скрывают СМИ. Майдан 2014 (0)
[22.02.14][Türkiye]
DOĞU PERİNÇEK,ÇIKAR AĞZINDAN BAKLAYI - SEN DE TÜRK YOK DEMEYE ÇALIŞIYORSUN !!! (0)
[22.02.14][Türkiye]
ÇIKAR YOL HANGİSİ ? (1)
[16.02.14][Türkiye]
CHP Belediye Meclis Üyelerini Bile Barzani Belirliyor !!! (0)
[16.02.14][Türkiye]
OYLAR BÖLÜNMESİN MASALI (5)
   Entries archive
SPIEGEL ONLINE
Zeitgeist
Tag Board
Our Polls
Rate the site
Total of answers: 69
Ststistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright theworld-11-11-11.com 2018© All rights reservedFree web hostinguCoz